Mreža parkova uz reku Savu započela je sa sprovođenjem projekta „Očuvanje staništa sliva reke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama – Sava TIES“  finansiranog iz sredstava fondova EU (ERDF, IPA). Naredne tri godine ovaj novi i inovativni projekat provodiće se na području četiri zemlje (Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije) kroz koje protiče reka Sava.

Cilj projekta Sava TIES je pronaći efikasno rešenje za trajno uklanjanje i suzbijanje invazivnih introdukovanih vrsta biljaka. One nisu problem samo zaštite prirode, već imaju i negativan učinak na ekonomiju (negativan uticaj na druge autohtone vrste, smanjuju plodnost tla, smanjuju obradive poljoprivredne površine, uzrokuju velike probleme kod obrane od poplava) i zdravlje ljudi (npr. alergije uzrokovane ambrozijom) i uzrokuju velike ekonomske gubitke.

Otvarajuća konferencija je održana od 01. do 4. oktobra 2018. godine u Novom Sadu u prostorijama Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode. Partneri na projektu su EuroNatur, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Javna ustanova Park prirode Lonjsko Polje, Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije, JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać, Centar za životnu sredinu, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode AP Vojvodine, Pokret Gorana Sremska Mitrovica i JP ,,Vojvodinašume“. U sklopu projekta, na sedam područja u četiri zemlje, testiraće se različite metode za uklanjanje biljaka poput bagremca i pajasena, koje već uzrokuju ozbiljne štete u slivu reke Save.

Prethodno, projekat Sava TIES operativno je počeo sa radom još u junu, dok su se konkretne aktivnosti vezane za posetu pilot područjima odvijale tokom meseca septembra. SRP „Obedska bara“ kao pilot područje JP „Vojvodinašume“ je sredinom septembra posetio spoljni stručni saradnik Zsolt Molnar zajedno sa predstavnicima Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode. Ovom prilikom projektni tim preduzeća je sa gostima razmatrao opciju sprovođenja pilot aktivnosti kao i mogućnost njegove modifikacije i započeti su razgovori o predstojećem mapiranju staništa invazivnih vrsta i monitoring protokolu.