Specijalni rezervat prirode „Bagremara“ je jedno od nekoliko poznatih prirodnih staništa kukurjaka na teritoriji naše zemlje, proglašen radi očuvanja ove strogo zaštićene vrste.

Upravljač JP “Vojvodinašume“, ŠG “Novi Sad“ je tokom redovne kontrole stanja na području SRP “Bagremara“ u prethodnom periodu konstatovao sušenje stabala i propadanje  šumskog staništa kukurjaka na većem delu Rezervata. Sušenjem šumskih sastojina došlo je do otvaranja ekosistema i stvaranja nepovoljnih ekoloških uslova za razvoj kukurjaka i progresivni  razvoj  drvenastih  invazivnih  vrsta kao što su Acer negundo, Amorpha fruticosa i Ailanthus glandulosa, kao i zeljastih agresivnih vrsta kao što su Solidago serotina i Asclepias syriaca. Ove vrste svojim gustim spletom korenovog sistema negativno deluju na krtole kukurjaka i sprečavaju klijanje.

Stručnim nadzorom 2014. i 2015. godine utvrđeno je opadanje brojnosti i pokrovnosti kukurjaka u centralnim delovima zaštićenog područja nakon devitalizacije i propadanja starih stabala bagrema, što je bilo praćeno zakorovljivanjem koprivom (Urtica dioica) i zovom (Sambucus nigra) koje svojom zasenom nepovoljno utiču na kukurjak. Nakon izvršene analize stanja šumskog staništa i ugroženosti kukurjaka kao temeljne prirodne vrednosti napravljen je plan revitalizacije kroz višeetapnu obnovu šumskog staništa.

Revitalizacija je planirana u četiri faze a Upravljač je ishodovao Rešenje o uslovima zaštite prirode za revitalizaciju staništa kukurjaka u režimu zaštite i stepena na prostoru SRP „Bagremara“. Ovo rešenje jasno definiše način izbora vrsta drveća kao i uslove za izvođenje radova na ispitivanju pedoloških profila na prostoru SRP „Bagremara“, koje je bilo osnov za odabir adekvatne autohtone vrste za pošumljavanje. Za svaku fazu (u pojedinim slučajevima i na godišnjem nivou), JP „Vojvodinašume“ je ishodovalo saglasnosti Ministarstva zaštite životne sredine.

Revitalizacija staništa se odvija u nekoliko etapa. U prvoj etapi izvršena je obnova na delu šume sa ciljem prosvetljavanja staništa i stvaranja povoljnih uslova za regeneraciju i proširenje grupa kukurjaka na osvetljene površine. Upravljač je nekoliko puta uklanjao žbunje zove (Sambucus nigra) koje stvara naročito jaku zasenu. Monitoringom koji su stručni saradnici Zavoda obavili tokom marta 2021. godine potvrđuje uspešno širenje ove strogo zaštićene biljne vrste na mestima gde su posečena devitalizovana stabla bagrema, uklonjen podrast zove i gde vrsta nije bila zabeležena prilikom detaljnog kartiranja staništa kukurjaka u SRP „Bagremara“ tokom 2014. i 2015. godine.

Izvršena je zamena sastojine američkog jasena (Fraxinus pennsylvanica) hrastom lužnjakom (Quercus robur) i poljskim jasenom (Fraxinus angustifolia) kao i sadnicama divlje trešnje, odnosno domaćim vrstama koje se prirodno javljaju na ovim staništima. Postupnost u zameni sastojina je neophodna jer bi se svaka nagla promena na velikoj površini mogla nepovoljno odraziti na kukurjak.

Revitalizacija šumskog staništa kukurjaka sa uporednim praćenjem prisustva ove strogo zaštićene biljne vrste nastavlja se i u narednom desetogodišnjem periodu, kao mera aktivne zaštite na očuvanju temeljne prirodne vrednosti Bagremare.

Upravljač je krajem 2020. god završio drugu fazu programa revitalizacije.