30.03.2022. god u Baji je održana završna konferencija projekta „Birdprotect“. Konferenciju su organizovale  Državne šume “GEMENC CPLC.” (Baja, Mađarska).

Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekta, pri čemu su, JP „Vojvodinašume“, Naučni institut za veterinarstvo „Novi Sad” i Državne šume Gemenc iz Baje (Mađarska), zajedničkim koordinisanim aktivnostima u protekloj godini izneli zanimljive i dobre rezultate, koji će doprineti daljem razumevanju ugroženosti divljih vrsta od različitih patogena.

Direktor JP „Vojvodinašume“ Roland Kókai je naglasio da je ovaj projekat značajno doprineo upotpunjavanju slike o prisustvu visokopatogenih sojeva virusa ptičijeg gripa i virusa Zapadnog Nila u populaciji divljih ptica, primarno kroz meru zaštite ljudi od ovih virusa koji su opasni i za čoveka. U okviru projekta unapređeni su načini i kanali komunikacije u vezi uzorkovanja čime se doprinosi unapređenju efikasnosti reagovanja u ovakvim situacijama.

U okviru zaštićenih područja kojima upravlja JP „Vojvodinašume“ ukupno je prikupljeno 600 uzoraka poreklom od ptica iz prirode. Prikupljeni uzorci su bili u vidu trahealnih briseva, brisa kloake od živih životinja ili prikupljenih leševa i uzoraka fecesa sa mesta boravka ptica. Tokom laboratorijskih analiza utvrđeno je prisustvo visoko patogenog virusa ptičijeg gripa u 15 uzoraka (2,5%), i prisustvo virusa Zapadnog Nila u 12 uzoraka (2%). Tokom uzorkovanja obuhvaćeno je 55 različitih vrsta ptica primarno uz tok Dunava i Save, kao što su patke, labudovi, guske, vrane, svrake, orlovi, zebe, i dr.

Za potrebe uzimanja uzoraka, u okviru projekta je nabavljeno amfibijsko plovilo koje je prilagođeno za kretanje po obalnim delovima i koje je zvanično porinuto u Sremskim Karlovcima. Amfibijski čamac, nazvan ,,Zviždan“, sa specijalnom opremom omogućio je i omogućiće bolju spremnost za nadzor divljih ptica na teritorijama koje su JP „Vojvodinašume“ poverene na upravljanje.

Završna konferencija Birdprotect projekta u Baji (Mađarska) – Izjava Direktor JP ,,Vojvodinašume“ Roland Kókai
https://www.youtube.com/watch?v=wn27QX_w1bI