300 volontera podunavskih zemalja je 12. januara 2014. godine učestvovalo u prvom međunarodnom brojanju orlova belorepana duž celog toka Dunava. Rezultati brojanja su zadovoljavajući, te je u devet zemalja izbrojano 750 jedinki ove najveće grabljivice dunavskog regiona što dokazuje da je Dunav idealno stanište za ovu vrstu.

Krajem prošlog veka na nivou Evrope, a naročito severnom delu toka Dunava, populacija je bila u stalnom opadanju. Intenzivnim radom i naporom  severnih i istočnih zemalja Evrope došlo je do oporavka populacije. Vojvodinašume je kao partner Danubeparks projekta, i njegovom nastavku Danubeparks step 2.0, uzelo aktivno učešće u radnim paketima koji se odnose na zaštitu vodećih vrsta i njihovih staništa.

Akcioni plan za zaštitu orla belorepana iz 2009. godine, koji je proizašao kao jedan od rezultata Danubeparks projekta, usvojen je od strane Saveta Evrope. Preduslov za njegovu implementaciju je dobro poznavanje distribucije i mesta gnežđenja ptica. U tom kontekstu se ove godine prvi put pristupilo sinhronizovanom brojanju duž celog toka Dunava.

Jedna od najvažnijih oblasti za belorepana u dunavskom slivu nalazi se na tromeđi između Srbije, Mađarske i Hrvatske gde je uočeno 200 jedinki. 53 izbrojane jedinke izbrojane u Gornjem Podunavlju dokazuju da se intenzivnim radom na obnavljanju vlažnih staništa uz Dunav i zajedničkim sprovođenjem mera zaštite populacija stabilizovala, odnosno da je broj orlova u blagom porastu.