ODRŽAVANjE (SERVISIRANjE) I POPRAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME ZA 2015. god. za ŠG „Banat“

/ODRŽAVANjE (SERVISIRANjE) I POPRAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME ZA 2015. god. za ŠG „Banat“