Javne nabavke

/Javne nabavke/
24. 12.
2021

Tehnički gasovi – boce za autgeno zavarivanje (acetilen, kiseonik, ugljen dioksid) – (za potrebe ŠG „Sombor“)

Dokumentacija
24. 12.
2021

Servisiranje i održavanje vozila, mehanizacije, mašina, uređaja, njihovih komponenti i dr. 2021.-(za potrebe ŠG “Novi Sad“) – (III)

Dokumentacija
21. 12.
2021

Servisiranje uređaja sa sistemom za hlađenje 2021. godine – (za potrebe ŠG “Banat“ Pančevo)

Dokumentacija
20. 12.
2021

Pregled (i merenje) elektro i gromobranskih instalacija; merenje otpora uzemljenja i merenje mikroklime u objektima 2021. god.(III) – (za potrebe Direkcije JP i „Vojvodinašume-Lovoturs“-a)

Dokumentacija
17. 12.
2021

Oprema za plovne objekte-sonari 2021. god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
16. 12.
2021

Pregled (i merenje) elektro i gromobranskih instalacija;merenje otpora uzemljenja i merenje mikroklime u objektima 2021. god. – (za potrebe ŠG „Novi Sad“)

Dokumentacija